ABOS

Fastighet och Villabesiktning

Besiktning

 

Ladda ner besiktningvilkor.pdf

 

Syftet med besiktningen
Syftet med att genomföra en överlåtelsebesiktning är att inför en fastighetsöverlåtelse med hjälp av en
byggnadsteknisk undersökning samla och redovisa mesta möjliga väsentliga information om fastighetens fysiska
skick. Resultatet av denna byggnadstekniska undersökning redovisas genom att besiktningsmannen upprättar ett
besiktningsutlåtande som sänds till beställaren av besiktningen. Med hjälp av den kunskap som förmedlas i
utlåtandet ges redan före en fastighetsöverlåtelse ett säkrare underlag för att bedöma fastighetens skick. Den
information som erhålls genom besiktningsutlåtandet kan ligga till grund för köpare och säljares diskussion för
köpeskillingen eller andra villkor för fastighetsöverlåtelsen. Härigenom minskas risken för den nya ägaren upplever
missnöje på grund av felslagna förväntningar och risken för framtida tvist mellan köpare och säljare minskar
samtidigt som möjligheterna till en problemfri fastighetsöverlåtelse ökas. Besiktningen gäller förhållandena vid
besiktningstillfället och omfattar endast bostadshus/bostadsdelar. Besiktningen ersätter inte köparens
undersökningsplikt utan är en del av köparens undersökningsplikt. Även de delar som inte besiktigats
ingår i köparens undersökningsplikt.

Okulär besiktning
I överlåtelsebesiktningen ingår en okulär besiktning vilket innebär att besiktningsmannen undersöker synliga ytor i
samtliga tillgängliga utrymmen samt fasad, tak och mark i den mån de är av byggnadsteknisk betydelse. I
besiktningsutlåtandet redovisas sådan information som är av väsentlig betydelse för en fastighetsägare att känna till,
däremot noteras inte skavanker eller andra i sammanhanget obetydliga upplysningar. Med tillgängliga utrymmen
menas utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor eller liknande samt alla utrymmen
som i övrigt är krypbara. Om besiktningsmannen av någon anledning inte gjort en okulär besiktning i något utrymme
skall detta anges i utlåtandet. Vid besiktningen genomför besiktningsmannen en byggnadsteknisk undersökning av
fastighetens fysiska skick vid besiktningstillfället. Överlåtelsebesiktningen är en byggnadsteknisk undersökning av
byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Mark som inte har omedelbart förhållande till
byggnaden faller utanför besiktningen. om inte annat uttryckligen avtalats omfattar inte heller besiktningen
installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, ventilation samt skorsten/rökgångar, eldstäder,
garage, uthus, altaner eller verandor. I besiktningen ingår inte heller undersökning som kräver ingrepp i byggnaden,
provtryckning eller radonmätning. Särskilt avtal om sådan åtgärd kan dock överenskommas i form av fortsatt teknisk
utredning. Fortsatt teknisk utredning, förslag till avhjälpande av antecknade brister, kostnadsberäkningar och
värderingar i övrigt ingår inte inom ramen för en överlåtelsebesiktning. Som grund för besiktningen används
handlingar samt upplysningar som lämnats från säljaren. De handlingar eller upplysningar som besiktningsmannen
får del av antecknas i utlåtandet, det åligger inte besiktningsmannen att särskilt kontrollera uppgifternas riktighet i
annat fall än de avseenden att uppgifterna framstår som uppenbart felaktiga. Besiktningen omfattar inte hela
fastigheten utan endast de delar som anges i uppdragsbekräftelsen. Ytor eller utrymmen som inte varit
tillgängliga för besiktningsmannen men som normalt ingår i köparens undersökningsplikt får köparen
söka information om på annat sätt än genom överlåtelsebesiktningen till exempel genom att säljaren
ombeds lämna garanti eller annan specificerad information om den del som inte besiktigats.

Fortsatt teknisk utredning
Besiktningsmannen kan föreslå en fortsatt teknisk utredning avseende de förhållanden som inte kunnat klarläggas
vid de åtgärder som ingått i den okulära besiktningen. För risk för väsentligt/väsentliga fel som anges i riskanalysen
föreslås inte fortsatt teknisk utredning. Köparen kan begära en fortsatt teknisk utredning för att fastställa huruvida
det föreligger väsentlig risk eller ej med anledning av de risker besiktningsmannen påtalat. En fortsatt teknisk
utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen utan får beställas separat, detta kräver dock säljarens uttryckliga
medgivande till förstörande ingrepp i fastigheten för att fastställa de faktiska riskerna.
Besiktningens praktiska och juridiska betydelse
Den information som redovisas i besiktningsutlåtandet ökar parternas kunskap om fastighetens fysiska skick. Man
får därmed före köpet en bättre möjlighet att ta ställning till sådant som i annat fall kan leda till missnöje, konflikt och
rättsliga efterspel. Brister som avslöjas vid den okulära besiktningen och som antecknas efter riskanalysen är
redovisade på ett sådant sätt som innebär att köparen före köpet fått kunskap om förhållandena. De brister som
antecknas i besiktningsutlåtandet liksom de risker som antecknas i riskanalysen och som senare infrias kan en
köpare inte göra gällande mot besiktningsmannen eller en säljare om inte säljaren lämnat garantier.

Ansvarsbegränsningar
Besiktningsmannen är ansvarig för skada som denne orsakat genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av
överlåtelsebesiktningen. För detta ansvar gäller nedan angivna begränsningar.
Skadeståndsskyldigheten för ett och samma uppdrag är begränsad till 15 basbelopp enligt lagen om allmän
försäkring vid den tidpunkt då avtalet om överlåtelsebesiktningen träffades. Besiktningsmannen är inte
ersättningsskyldig för skavanker och andra obetydliga brister som inte antecknats i besiktningsutlåtandet. Utför
besiktningsmannen en fortsatt teknisk utredning anses överlåtelsebesiktningen och utredningen vad gäller
ansvarsbegränsningen vara samma uppdrag.
Är skadelidande näringsidkare ersätts inte skada understigande belopp motsvarande ett och ett halvt basbelopp och
ersätter generellt inte skadebelopp under ett basbelopp. Specificerade skadeståndskrav mot besiktningsmannen ska
skriftligt anmälas (reklameras) till denne inom skälig tid efter det att skadan märkts eller bort märkas. Reklamation
får dock inte ske senare än två år efter uppdragets avslutande. Sker inte reklamationen inom föreskriven tid är all
eventuell rätt till ersättning förlorad oavsett grunden för anspråket.

abos-s1.jpgVälkommen

Välkommen till www.abos.se.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)